ทัวร์ศรีลังกา ศรีลังกา ชมเทศกาลเพราเฮรา 5 วัน 4 คืน บิน Sri Lankan Airlines

ทัวร์ศรีลังกา ศรีลังกา ชมเทศกาลเพราเฮรา 5 วัน 4 คืน บิน Sri Lankan Airlines
ราคา: 36,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT79
เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร
เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา
เจดีย์เชตุวัน พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัย  พระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 ม.
ชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple) มรดกโลกในปี ค.ศ. 1991 พ.ศ.2534
ชมเทศกาลเพราเฮราบริเวณ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Tooth Relic) งานฉลองพระธาตุเขี้ยว ถือเป็นเทศกาล ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เมือง “กอล์ล” (Galle)  เมืองตากอากาศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย    ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศที่สวย มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศศรีลังกา

เดือน สิงหาคม 2561
สายการบิน Sri Lankan Airlines
เริ่มต้นเพียง 36,900 .-


วันเดินทางและราคา
22 - 26 สิงหาคม 2561 36,900 .-
 หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง  800  บาท/ท่าน
ค่าทิปไกด์คนไทยที่เดินไปพร้อมคณะ ขั้นต่ำวันละ 100 บาท/ท่าน