ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ -มูรมันสก์ ตามล่า Polar Light บินเติร์กเมนิสถาน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ -มูรมันสก์ ตามล่า Polar Light บินเติร์กเมนิสถาน
ราคา: 57,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80 PRUS004
บินลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยม
ที่ปัจจุบันมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซีย
หลังป้อมปราการ เครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ 
นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์  ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม  
ร่วมประสบการณ์ล่าแสงเหนือที่เมืองมูรมันสค์ สนุกกับกิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองซามิ Snow Village เป็นต้น
 
เดินทางโดย : การบินเติร์กเมนิสถาน
วันเดินทาง : ต.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 57,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
20 - 25 ตุลาคม 2561 57,900.-
17 – 22 พฤศจิกายน 2561 57,900.-
01 – 06 ธันวาคม 2561 59,900.-
29 ธ.ค. 2561 – 03 ม.ค. 2562 59,900.-
19 – 24 มกราคม 2562 57,900.-
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 57,900.-
16 - 21 มีนาคม 2562 57,900.-หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 12 USD) 
6.ค่าทิปคนขับรถ (2 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 8 USD) 
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 15 USD) 
8.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือ