ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 วัน มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินเอมิเรตส์

ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 วัน มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินเอมิเรตส์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT69 HG03
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839
พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซีย
สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจน
จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้น
วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16
พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เพื่อเข้าชมภายในพระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้าขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705


สายการบิน เอมิเรตส์
เดินทาง ก.ค. - พ.ย. 61
เริ่มต้น 49,900 .-


วันเดินทางและราคา
20-27 ก.ค. 61 = 49,900 .-
22-29 ก.ค. 61 = 49,900 .-
23-30 ก.ค. 61 = 50,900 .-
25 ก.ค.-1 ส.ค. 61 = 49,900 .-
26 ก.ค.-2 ส.ค. 61 = 49,900 .-
06-13 ส.ค. 61 = 49,900 .-
09-16 ส.ค. 61 = 49,900 .-
10-17 ส.ค. 61 = 49,900 .-
11-18 ส.ค. 61 = 49,900 .-
15-22 ส.ค. 61 = 49,900 .-
28 ส.ค.-04 ก.ย. 61 = 49,900 .-
05-12 ก.ย. 61 = 49,900 .-
25 ก.ย.-02 ต.ค. 61 = 49,900 .-
1-8 ต.ค. 61 = 50,900 .-
2-9 ต.ค. 61 = 50,900 .-
03-10 ต.ค. 61 = 49,900 .-
09-16 ต.ค. 61 = 49,900 .-
10-17 ต.ค. 61 = 50,900 .-
13-20 ต.ค. 61 = 50,900 .-
15-22 ต.ค. 61 = 50,900 .-
16-23 ต.ค. 61 = 49,900 .-
18-25 ต.ค. 61 = 50,900 .-
19 -26  ต.ค. 61 = 50,900 .-
06-13 พ.ย. 61 = 49,900 .-
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)