ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบริก์ 6 วัน 4 คืน บิน การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบริก์ 6 วัน 4 คืน บิน การบินไทย
ราคา: 54,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02 BT RUS01
บินสบายกับการบินไทย 
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ชมพระราชวังเคลมลิน
จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล
ชอปปิ้งที่ถนนอาร์บัตสตรีท
ชมการแสดงละครสัตว์
นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
วิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปิเตอร์ และปอล
พระราชวังฤดูร้อน ฤดูหนาว
ชอปปิ้งสินค้าราคาถูกตลาดอิสไมโลโว่

 
สายการบิน การบินไทย
เดินทาง ตุลาคม -  ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
06 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 56,900
18 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 56,900
03 พ.ย. 61 08 พ.ย.61 54,900
17 พ.ย. 61 22 พ.ย.61 54,900
08 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 55,900
22 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 55,900หมายเหตุนี้ราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน