ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สีป้อ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สีป้อ  4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80
- มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน
-ตามรอยเจ้าจาแสง ที่มาของภาพยนตร์ ***สิ้นแสงฉาน*** 
-พินอูลวิน – รถไฟก็อกแต๊ก – สีป้อ – หอคำเมืองสีป้อ - นัตถุงมิวซิง
-สีป้อ – มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเบ็ง
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
- มัณฑะเลย์ ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์ – พระตำหนักชเวนันดอว์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ 
เดินทางวันที่ 

10 ส.ค.  61
24 สิงหาคม 61
14,28 ก.ย. 61
12,13,26 ต.ค. 61
09,23 พ.ย. 61
05,07 ธ.ค. 61
28,29,30 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 500 บาท/คน/ทริป (ลูกค้า)
มัดจำท่านละ 10,000 บาท