ทัวร์ไต้หวัน XW-T30 ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน XW-T30  ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 XW-T30
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ผิงซี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
สายการบิน NOK SCOOT(XW) 

 
10 - 14 Aug 2018 16,888 
11 - 15 Aug 2018 15,888 
17 - 21 Aug 2018 14,888 
22 - 26 Aug 2018 14,888 
30 Aug - 03 Sep 2018 13,888 
05 - 09 Sep 2018 14,888 
09 - 13 Sep 2018 13,888 
12 - 16 Sep 2018 14,888