ทัวร์พม่า อิ่มใจ บิน DD 3วัน2คืน เที่ยวครบ สุดคุ้ม อิ่มบุญถ้วนหน้า พ.ย. 61 - มี.ค. 62

ทัวร์พม่า อิ่มใจ บิน DD 3วัน2คืน เที่ยวครบ สุดคุ้ม อิ่มบุญถ้วนหน้า พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุมุเตา
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
พระราชวังบุเรงนอง
ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ
อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY
ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว
เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ
แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา
 
เดินทางเดือน พ.ย. 61 - มี.ค. 62
เริ่มต้น 10,900 .-
สายการบิน NOK AIR
 
วันเดินทางและราคา
01 – 03 พฤศจิกายน 61 10,900
02 – 04 พฤศจิกายน 61 11,900
03 – 05 พฤศจิกายน 61 11,900
04 – 06 พฤศจิกายน 61 10,900
08 – 10 พฤศจิกายน 61 10,900
09 – 11 พฤศจิกายน 61 11,900
10 – 12 พฤศจิกายน 61 11,900
11 – 13 พฤศจิกายน 61 10,900
15 – 17 พฤศจิกายน 61 10,900
16 – 18 พฤศจิกายน 61 11,900
17 – 19 พฤศจิกายน 61 11,900
18 – 20 พฤศจิกายน 61 10,900
22 – 24 พฤศจิกายน 61 10,900
23 – 25 พฤศจิกายน 61 11,900
24 – 26 พฤศจิกายน 61 11,900
25 – 27 พฤศจิกายน 61 10,900
29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 61 12,900
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 61 12,900
01 – 03 ธันวาคม 61 12,900
02 – 04 ธันวาคม 61 11,900
06 – 08 ธันวาคม 61 12,900
07 – 09 ธันวาคม 61 12,900
08 – 10 ธันวาคม 61 วันรัฐธรรมนูญ 13,900
09 – 11 ธันวาคม 61 วันรัฐธรรมนูญ 12,900
13 – 15 ธันวาคม 61 11,900
14 – 16 ธันวาคม 61 11,900
15 – 17 ธันวาคม 61 11,900
16 – 18 ธันวาคม 61 11,900
20 – 22 ธันวาคม 61 11,900
21 – 23 ธันวาคม 61 11,900
22 – 24 ธันวาคม 61 11,900
23 – 25 ธันวาคม 61 12,900
27 – 29 ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 14,900
28 – 30 ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 15,900
29 – 31 ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 16,900
30 ธันวาคม 61 – 01 มกราคม 62 วันปีใหม่ 16,900
03 – 05 มกราคม 62 11,900
04 – 06 มกราคม 62 11,900
05 – 07 มกราคม 62 11,900
06 – 08 มกราคม 62 11,900
10 – 12 มกราคม 62 11,900
11 – 13 มกราคม 62 11,900
12 – 14 มกราคม 62 11,900
13 – 15 มกราคม 62 11,900
17 – 19 มกราคม 62 11,900
18 – 20 มกราคม 62 11,900
19 – 21 มกราคม 62 11,900
20 – 22 มกราคม 62 11,900
24 – 26 มกราคม 62 11,900
25 – 27 มกราคม 62 11,900
26 – 28 มกราคม 62 11,900
27 – 29 มกราคม 62 11,900
31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 62 11,900
01 – 03 กุมภาพันธ์ 62 11,900
02 – 04 กุมภาพันธ์ 62 11,900
03 – 05 กุมภาพันธ์ 62 11,900
07 – 09 กุมภาพันธ์ 62 11,900
08 – 10 กุมภาพันธ์ 62 11,900
09 – 11 กุมภาพันธ์ 62 11,900
10 – 12 กุมภาพันธ์ 62 11,900
14 – 16 กุมภาพันธ์ 62 12,900
15 – 17 กุมภาพันธ์ 62 12,900
16 – 18 กุมภาพันธ์ 62 12,900
17 – 19 กุมภาพันธ์ 62 วันมาฆบูชา 12,900
21 – 23 กุมภาพันธ์ 62 11,900
22 – 24 กุมภาพันธ์ 62 11,900
23 – 25 กุมภาพันธ์ 62 11,900
24 – 26 กุมภาพันธ์ 62 11,900
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 62 11,900
01 – 03 มีนาคม 62 11,900
02 – 04 มีนาคม 62 11,900
03 – 05 มีนาคม 62 11,900
07 – 09 มีนาคม 62 11,900
08 – 10 มีนาคม 62 11,900
09 – 11 มีนาคม 62 11,900
10 – 12 มีนาคม 62 11,900
14 – 16 มีนาคม 62 11,900
15 – 17 มีนาคม 62 11,900
16 – 18 มีนาคม 62 11,900
17 – 19 มีนาคม 62 11,900
21 – 23 มีนาคม 62 11,900
22 – 24 มีนาคม 62 11,900
23 – 25 มีนาคม 62 11,900
24 – 26 มีนาคม 62 11,900
28 – 30 มีนาคม 62 11,900


 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500บาท/ท่าน/ทริป (สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)