ทัวร์ยุโรป GRAND CROATIA จำนวน 8วัน 5คืน สายการบิน TURKISH AIRLINES

ทัวร์ยุโรป GRAND CROATIA  จำนวน 8วัน 5คืน สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคา: 65,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
ถ่ายภาพประทับใจกับ โบสถ์เซนต์มาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์โดนัท
ชม ประตูเมืองเก่าสโตนเกท Stone Gate ประตูเมืองเก่าสโตนเกท สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13
ชม เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก
ถ่ายภาพกับ รูปปั้น Maiden with the Seagull
ชม อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป
ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
ชม น้ำตก Veliki Slap น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน
ชม ออร์แกนทะเล Sea Organ เครื่องดนตรีที่เล่นเพลงโดยใช้พลังของคลื่นในท้องทะเล
ชม ปราสาท Kamerlengo เป็นปราสาทหินปูน
ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์, วิหารดอมนิอุส
ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยนางรม
นั่งกระเช้า Cable Car สัมผัสวิวอันงดงามแบบพาโนรามา
ชม สปอนซ่าพาเลซ พระราชวังเดิม
ชม เรคเตอร์พาเลซ อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล
ชม เสาหินโรแลนด์ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสรภาพ

กำหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 65,999.-

วันเดินทาง
22 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 6165,999
28 พ.ค. 61 - 04 มิ.ย. 6165,999
เดือน  มิถุนายน
08 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 6165,999
15 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 6165,999
22 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 6165,999
เดือน  กรกฎาคม
06 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 6165,999
14 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 6165,999
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 6165,999
เดือน  สิงหาคม
02 ส.ค. 61 - 09 ส.ค. 6165,999
09 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 6165,999
18 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 6165,999
เดือน  กันยายน
06 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 6165,999
20 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 6167,999
27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 6167,999
เดือน  ตุลาคม
02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 6167,999
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 6166,999
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 6169,999
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว 
ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA