ทัวร์ยุโรป เชค โปแลนด์ 7วัน สายการบินเอมิเรตส์ EK **รวมวีซ่าแล้ว**

ทัวร์ยุโรป เชค โปแลนด์  7วัน สายการบินเอมิเรตส์ EK  **รวมวีซ่าแล้ว**
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT69-HG06
ปราก นาฬิกาดาราศาสตร์  สะพานซร์ลส์ 
Fashion Arena Prague Outlet - วรอตสวัฟ - ออสเฟียนซิม
ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ - คราคูฟ - มหาวิหารวาเวล - บาร์เก็ตสเเควร์
วิหารเซนต์แมรี่ - เซสโตโชวา วอร์ซอ
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**
 
เดินทาง ก.ค. - ส.ค.2561
สายการบินเอมิเรตส์ EK
 
ราคา 39,900
กรกฎาคม 11-17 / 24-30 / 25-31 ก.ค.2561
สิงหาคม 7-13 ส.ค.2561
 
อัตรานี้ไม่รวม
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน 
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)