ทัวร์ญี่ปุ่น ช็อป ชิท แชร์ โตเกียว - แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ส.ค. - ก.ย. 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ช็อป ชิท แชร์ โตเกียว - แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ  ส.ค. - ก.ย. 2561
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
นำท่านเดินทางสู่   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี 628 ซึ่งตามประวัติความเป็นมา วัดนี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองคำความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา
แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ำแร่ร้อนช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย และยังถือได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภูเขาไฟฟูจิอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า
Tokyo Disneyland โลกแห่งจินตนาการซึ่งเป็น Disneyland แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี 1983 โดยการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ

 
เดือน ส.ค. - ก.ย. 2561
สายการบิน NOK SCOOT
เริ่มต้นเพียง 19,900
 
วันเดินทางและราคา
12 – 16 สิงหาคม 61 (วันแม่แห่งชาติ) =25,900
14 – 18 สิงหาคม 61 =21,900
20 – 24 สิงหาคม 61 =21,900
24 – 28 สิงหาคม 61 =21,900
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 61 =21,900
01 – 05 กันยายน 61 =23,900
07 – 11 กันยายน 61 =23,900
13 – 17 กันยายน 61 =23,900
15 – 19 กันยายน 61 =23,900
21 – 25 กันยายน 61 =23,900
25 – 29 กันยายน 61 =23,900
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 61 =23,900
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 61 =23,900หมายเหตุ
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)