ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซีย
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-TG93
รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)   

กำหนดการเดินทางเดือนส.ค. - ธ.ค. 2561
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,900.-

วันเดินทาง
22 - 26 Aug 2018  38,998 
05 - 09 Sep 2018  39,998 
12 - 16 Sep 2018  39,998 
07 - 11 Nov 2018  39,998 
21 - 25 Nov 2018  39,998 
12 - 16 Dec 2018  39,998 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 45 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ สำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย