ทัวร์สิงคโปร SINGAPORE SUPER FUN 3 วัน 2 คืน By SINGAPORE AIRLINE

ทัวร์สิงคโปร SINGAPORE SUPER FUN 3 วัน 2 คืน By SINGAPORE AIRLINE
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 SIN14
* เยี่ยมชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไป
ซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก
* ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด์
* ชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
* ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 1,850 บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบัน**) มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ)
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี
คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 
เดินทางเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2561
เริ่มต้น 11,888
สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
 
วันเดินทางและราคา
06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888
20 – 22 กรกฎาคม 2561  11,888
27 – 29 กรกฎาคม 2561  12,888
28 – 30 กรกฎาคม 2561 12,888
10 – 12 สิงหาคม 2561 12,888
11 – 13 สิงหาคม 2561 12,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 12,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888
07 – 09 กันยายน 2561 12,888
21 – 23 กันยายน 2561 12,888
28 – 30 กันยายน 2561    12,888
06 - 08 ตุลาคม 2561 12,888
12 – 14 ตุลาคม 2561 13,888
13 – 15 ตุลาคม 2561 13,888
19 – 21 ตุลาคม 2561 12,888
20 - 22 ตุลาคม 2561 12,888
26 – 28 ตุลาคม 2561 12,888
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 12,888
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,888
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 12,888
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 12,888
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 12,888
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,888
01 - 03 ธันวาคม 2561 12,888
07 – 09 ธันวาคม 2561     12,888
08 – 10 ธันวาคม 2561     13,888
14 - 16 ธันวาคม 2561 12,888
15 - 17 ธันวาคม 2561 12,888
21 – 23 ธันวาคม 2561 13,888
22 – 24 ธันวาคม 2561 13,888
28 – 30 ธันวาคม 2561 14,888
29 – 31 ธันวาคม 2561 14,888หมายเหตุ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)