ทัวร์จีน คุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) 6D5N BY TG

ทัวร์จีน คุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)  6D5N BY TG
ราคา: 24,777 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 KMG01
เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) -อุทยานน้ำหยก
ฉู่ฉง - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก
ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม

 โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 ​

13 - 18 มิถุนายน 2561
25 - 30 กรกฎาคม 2561
10 - 15 สิงหาคม 2561
19 - 24 กันยายน 2561อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**