ทัวร์ยุโรป HELLO BARCELONA สเปน 7 วัน 4 คืน (SQ)

ทัวร์ยุโรป HELLO BARCELONA สเปน 7 วัน 4 คืน (SQ)
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_ BCN-SQ001
>>>เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี  
>>>ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar)  แห่งซาราโกซ่า
>>>ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet 
เดินทางวันที่ 
วันที่    23-29 ก.ย. 61
วันที่    7-13 ต.ค. 61****หมายเหตุ****
>>ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน 
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
>>ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (11 ยูโร)
>>ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21
 ยูโร )