ทัวร์จีน คุนหมิง- ต้าลี่-ลี่เจียง5วัน4คืo โดย แอร์เอเชียร์ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค.2562

ทัวร์จีน คุนหมิง- ต้าลี่-ลี่เจียง5วัน4คืo โดย แอร์เอเชียร์ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค.2562
ราคา: 23,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT55_KMG002
ต้าหลี่ -หมู่บ้านซีโจว
ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม   -  ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง             
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก  -ร้านใบชา- ตำหนักทอง   
เดินทางวันที่ 
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.  2562  วันขึ้นปีใหม่

กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาท/ต่อท่าน
- ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์จีน + คนขับรถจีน  วันละ 30 หยวน // 5วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)