ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี พักหรู 4 ดาว บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี พักหรู 4 ดาว บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02 BAL02
*วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา
*ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย
*หมู่บ้านคินตามณีเป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
*หาดคูต้า(kuta Beach)หาดชื่อดังของบาหลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นพักผ่อนยามเย็นที่บริเวณชายหาด เนื่องจากตัวหาดเป็นหาดที่มีความกว้างและลึกไม่มาก มีความยาวกว่า  3 km  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ

 
เดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2561
เริ่มต้น 15,900 .-
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
 
วันเดินทางและราคา
28 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 15,900
05 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 15,900
12 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 16,900
19 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 16,900
26 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 18,900
02 ส.ค. 61 05 ส.ค. 61 16,900
09 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 18,900
16 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 16,900
23 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 16,900
30 ส.ค. 61 02 ก.ย. 61 16,900
06 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 16,900
13 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 16,900
20 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 16,900
27 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 16,900ราคานี้ไม่รวม
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)